Nam và nữ trong tiếng anh gọi là gì?

Male được dùng để chỉ giới tính nam trong tiếng Anh, trong khi Feminine dùng để chỉ giới tính nữ. Trong các văn bằng, giấy đăng ký và chứng từ ghi sổ, thuật ngữ Nam và Nữ thường được sử dụng.

Male và Man đều dùng để chỉ nam giới, nhưng Man thiên về giới tính hơn và được dùng để chỉ một người đàn ông cụ thể. Female và Woman đều dùng để chỉ phụ nữ, nhưng Woman dùng để chỉ phụ nữ và Female để chỉ giới tính nữ. Hơn nữa, Nam và Nữ không liên quan đến tuổi tác, trong khi Nam và Nữ chỉ các cặp đã kết hôn và có con.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb